Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

oazamody.pl

I. Definicje                                                                                                                  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego oazamody.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem oazamody.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ewa Kurp; ul. Juliusza Słowackiego 19; 11-040 Dobre Miasto, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr144, poz. 1204 ze zmianami);

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczba Towaru.

10. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

11. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłanie ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta. def.: Wikipedia

12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

13. Newsletter –elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

II. Postanowienie ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem oazamody.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod nazwą oazamody.pl prowadzony jest przez: Ewa Kurp; ul. Juliusza Słowackiego 19; 11-040 Dobre Miasto

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach sklepu internetowego

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystywaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ewa Kurp zastrzega sobie możliwości ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony oazamody.pl,  za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w siedzibie firmy.

2.8. Informację o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na teść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Ewa Kurp może pozbawić Klienta praw do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient :

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą ,niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych, osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ewę Kurp za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ewy Kurp

3.5. Osoba która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ewy Kurp.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych z związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych  przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez  użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak : rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Ewy Kurp

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

b) Dostęp do poczty elektronicznej.

c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

D )Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768

e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.9 Na Newsletter można się zapisać poprzez wpisanie na stronie Sklepu Internetowego oazamody.pl w zakładce Newsletter adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcie klawisza „Enter”. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową oazamody.pl, dokonać wyboru z asortymentu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,

4.2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywana poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku ''ZAMAWIAM ''- Klient ma możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wybory Towaru. W tym celu należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informację dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej praz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d)wybranego sposobu dostawy..

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku " Zamawiam".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ewą Kurp Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu

4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

4.8. Sklep oazamody.pl w przypadku braku  towaru w magazynie  u dostawców może anulować zamówienia  bez podania przyczyny. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówieni.

Możliwa jest wysyłka po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej po wcześniejszym ustaleniu tego z Ewą Kurp  drogą e-mail sklep@oazamody.pl

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przysyłką kurierską, paczkomatem ( na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ), pocztą polską lub firmą  in post. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT ( z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwości uiszczenia zapłaty :

a) przelew na numer konta bankowego : 52 1140 2004 0000 3002 7552 3562

b) płatność w systemie Przelewy24.pl

c) uiszczenie zapłaty u kuriera  tzw. za pobraniem

6.3. Na przelew sklep oazamody.pl czeka 5 dni, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

       Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia paczki .

        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swoje decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)

        W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest o wypełnienie poniższego wzoru dokumentu:
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep Odziezowy Oaza
ul. Jana Pawła II 24
11-040 Dobre Miasto

sklep@oazamody.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna następującej/ych rzeczy........................ ........................................................................., numer oferty....................................................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru……………….. ...................................................................................
Imię i nazwisko..........................................................................................................................................................................................

Adres.........................................................................................................................................................................................................
Data..........................................................................................................................................................................................................
 
i przesłania go na adres e-mail: sklep@oazamody.pl lub pocztą.

        Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że  Państwo wyślą taką informację do nas.

7.2. Zwrot w zależności od życzenia klienta zwracamy - przekazem pocztowym lub przelewem. Zwrot nie obejmuje kosztów przesyłek.

Towar należy dostarczyć na własny koszt lub osobiście na adres :

Sklep Odziezowy Oaza

Ul .Jana Pawła II 24

11-040 Dobre Miasto

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Ewa Kurp jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym  w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556.1 - 556.3 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@oazamody.pl lub na adres: Ewa Kurp; ul. Juliusza Słowackiego 19; 11-040 Dobre Miasto. Ewa Kurp zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji  terminie do 14 dni, a gdyby to było nie możliwe, do poinformowania w tym zakresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Ewa Kurp nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Ewa Kurp podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ewę Kurp o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Ewa Kurp; ul. Juliusza Słowackiego 19; 11-040 Dobre Miasto, mailowo pod adres sklep@oazamody.pl,

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.5. Ewa Kurp zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6. Ewa Kurp nie jest właścicielem platformy na którym znajduje się sklep – oazamody.pl

X.Ochrona danych osobowych

10.1 Administratorem Danych Osobowych Klientów  jest Właściciel Sklepu oazamody.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, iż Właściciel Sklepu oazamody.pl udostępnia dane Klienta spółce YourNewStyl Sp. z. o. o., firmom kurierskim, operatorom płatności, które mogą  przetwarzać je w imieniu oazamody.pl w związku z realizacją zamówień oraz obsługi strony internetowej jak również w celach marketingowych.

10.2 Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.

10.3 Sprzedawca ( Ewa Kurp)  przetwarza dane Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Właściciel sklepu w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak partner handlowy YourNewStyl  Sp. z. o .o , firmom kurierskim, operatorom płatności.

10.4 Sprzedawca za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

10.5 Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub też żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdzie lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). W tym celu prosimy zwrócić się do nas na piśmie lub drogą elektroniczną.

10.6 Klient zapisująć się na newsletter oazamody.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r,, Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

10.7 Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera  Sklepu oazamody.pl

XII. Pliki cookies

Sklep internetowy korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego; przeznaczone są do korzystania z sklepu internetowego.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Użytkownika. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania czy też oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis (sklep internetowy) indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czasem przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony oazamody.pl

W celu zarządzania ustawieniami plikami Cookies, Użytkownik może to zrobić w swojej przeglądarce internetowej.

XII. Postanowienie końcowe

11.1. Klient mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony oazamody.pl - który znajduję się w zakładce Regulamin - można sporządzić z niego wydruk; lub w siedzibie firmy lub poprosić o wysłanie e-maila z niniejszy regulamin.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ewą Kurp a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ewą Kurp, a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Ewy Kurp.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.5 Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.6 Sklep internetowy, działający pod nazwą oazamody.pl prowadzony jest przez: Ewa Kurp; ul. Juliusza Słowackiego 19; 11-040 Dobre Miasto. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w sklepie zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o nie dokonywanie zakupów w serwisie oazamody.pl